Financie, inžiniering, stavebný dozor

Poradenstvo| Kontakt | +421 908 586 316
Kontaktná osoba : Tomáš Trška

Stavebný dozor

Ponukame Vám odborné služby ako kontrolu výstuže, kontrolu prevedenia stavebných prác riešenie vzniknutých problémov na stavbe výškove a smerové vytýčenie, pomoc a poradenstvo priamo na Vašej stavbe. Kontaktujte nás emailom na phxgroup@phxgroup.sk

 

 

Funkcia výkonu Stavebného dozora 

Stavebný dozor sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosťochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení; sleduje vedenie stavebného denníka,

Ďalej Stavebný dozor zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spolu zodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia,  vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil; ak nemožno závady odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu.
Stavebný dozor

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o akúkoľvek z ponúkaných služieb, neváhajte a kontaktujte nás!